Услуге

Услуге које пружамо:

 • Књиговодство

 • Основна средства
 • Обрачун плата
 • Камате
 • Разлика у цени
 • Процена улога и удела који служи као основа за повећање капитала предузећа
 • Процена друштвеног капитала
 • Процена имовине предузећа
 • Израда пројекта
 • Израда бизнис планова
 • Софтвер
 • Израда унапред припремљеног плана реорганизације ( ПРЕПАЦК )