Преузимања

Документа за преузимање

Документ за израчунавање контролног броја ( ексел )

Документ о забрани вршења злостављања – Мобинг ( ворд )

Путни налог ( ексел )

Образац Рад-1 ( ексел )

Уговор о ауторском делу ( пдф )

Документ о кретању отпада ( ексел )

Картон депонованих потписа ( пдф )

Тројна компензација ( ексел )

Образац М ( пдф )

Образац НИ – налог за исправку ( пдф )

Потврда за дечији додатак ( пдф )

Захтев за издавање пореског уверења ( пдф )